Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego (gwarancja miejsca). Rezerwacja miejsca tylko po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wpisowego. Przyjmujemy do określonego w warunkach rekrutacji limitu miejsc.

W ramach wsparcia procesu rekrutacji Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi konkurs Teczka, który polega na umieszczeniu przez Kandydata w swoich social mediach, prac artystycznych z oznaczeniem uczelni. Udział w konkursie jest dobrowolny.
KONKURS TECZKA

We wrześniu 2023 r. dla chętnych kandydatów na studia odbędzie się bezpłatny warsztat malarsko-rysunkowy. Warsztaty będą dla chętnych kandydatów.


W roku akademickim 2023/2024 dla osób przyjętych zorganizowany będzie obowiązkowy plener malarsko-rysunkowy. Zajęcia plenerowe będą płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku Uczelni przy ul. Siennickiej 6a.


 

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia licencjackie (I stopnia) powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. w oryginale świadectwo maturalne wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub opatrzone apostille;
 2. oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski wykonany przez tłumacza przysięgłego;
 3. zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (nostryfikacja);
 4. podanie o przyjęcie na studia/ankieta osobowa;
 5. jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego
 6. ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 7. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 8. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 9. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczonej notarialnie albo oświadczenie, że cudzoziemiec przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 10. zaświadczenie lekarskie, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 11. podpisane imieniem i nazwiskiem dwie aktualne fotografie w rozmiarze 35mm x 45mm;
 12. potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej (wpisowego).

Do okazania na miejscu w celu weryfikacji paszport oraz wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski.

Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

1. Świadectwa maturalne uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Apostille Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Uzyskanie apostille Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php Legalizacja Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. 2. Nostryfikacja świadectw dojrzałości Świadectwo dojrzałości wydane za granicą jest uznawane w kraju na podstawie umowy międzynarodowej o uznawalności wykształcenia lub w trybie nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez państwo, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub umowa ta przestała obowiązywać. Szczegółowe informacje na temat umów międzynarodowych dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html Nostryfikacji zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument – jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce. Na terenie województwa mazowieckiego nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

 1. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów i wynosi 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłat można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy: Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A.
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia:

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w WSA w Warszawi

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2021/2022 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 w WSA w Warszawie

Zobacz również:

Uchwała i Regulamin w sprawie zasad organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie