Rekrutacja dla cudzoziemców – studia w języku polskim

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców dotyczącymi rekrutacji w naszej szkole

Do końca rekrutacji pozostało -77 dni

Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do biura WSA

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Uczelni

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia licencjackie (I stopnia) powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. w oryginale świadectwo maturalne wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub opatrzone apostille;
 2. oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski wykonany przez tłumacza przysięgłego;
 3. zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (nostryfikacja);
 4. podanie o przyjęcie na studia/ankieta osobowa;
 5. kopia paszportu oraz wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski;
 6. jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego
 7. ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 8. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 9. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 10. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczonej notarialnie albo oświadczenie, że cudzoziemiec przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 11. zaświadczenie lekarskie, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 12. podpisane imieniem i nazwiskiem cztery aktualne fotografie;
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty rejestracyjnej (wpisowego).

Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

1. Świadectwa maturalne uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Uzyskanie apostille

Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php

Legalizacja

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

2. Nostryfikacja świadectw dojrzałości

Świadectwo dojrzałości wydane za granicą jest uznawane w kraju na podstawie umowy międzynarodowej o uznawalności wykształcenia lub w trybie nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez państwo, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub umowa ta przestała obowiązywać. Szczegółowe informacje na temat umów międzynarodowych dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

Nostryfikacji zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument – jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce. Na terenie województwa mazowieckiego nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Etap III

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

W oparciu o rozmowę kwalifikacyjną zostanie dokonany przegląd umiejętności kandydata oraz ocena trafności wyboru kierunku studiów. Rozmowa polega na przeglądzie prac plastycznych i ma na celu poznanie motywacji kandydata oraz zweryfikowanie trafności wybranego kierunku kształcenia.

Rozmowa rekrutacyjna może przebiegać w dwóch trybach:

a) tradycyjnie – przed Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonych terminach.

Aby zapisać się na termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Rekrutacyjną należy:

 • wysłać formularz zgłoszeniowy z zaznaczoną opcją rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją,
 • dostarczyć (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów oraz dokonać opłat wstępnych.

Po otrzymaniu dokumentów oraz opłat wstępnych skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Organizacji Studiów w celu uzgodnienia terminu i godziny rozmowy.

b) za pośrednictwem Internetu (bez konieczności osobistego pojawienia się przed Komisją).

Aby przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem Internetu, należy:

 • wysłać formularz zgłoszeniowy z zaznaczoną opcją rozmowy kwalifikacyjnej przez Internet,
 • dostarczyć (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów oraz dokonać opłat wstępnych.

Po otrzymaniu dokumentów oraz opłat wstępnych, zostanie Państwu przesłane hasło dostępu do formularza rekrutacyjnego.

Podstawą przy ocenie kandydata są:

 • prace malarskie z użyciem np. farb, pasteli. Należy przynieść minimum 3 prace w formacie 100×70 cm lub 5-6 prac w formacie 50×70 cm. Dodatkowo na rozmowę można przynieść rysunki (wszystkie prace sygnowane podpisem). Prosimy o przygotowanie przede wszystkim prac z obserwacji – martwa natura, model lub pejzaż,
 • z przyjemnością zapoznamy się również z innymi formami artystycznymi (prezentacja dowolnych prac rzeźbiarskich, multimedialnych, fotograficznych, scenograficznych, charakteryzatorskich itp.)
 • podczas rozmowy nie sprawdzamy wiedzy teoretycznej.

Uczestnictwo w obowiązkowym plenerze malarskim i rysunkowym

Informujemy, że we wrześniu br. organizowany będzie obowiązkowy plener malarski. Zajęcia z zakresu pleneru malarskiego są płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku Uczelni przy ul. Siennickiej 6a.

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2017/2018 w WSA w Warszawie

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

 1. Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) –  wynosi 150 zł.
 2. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów i wynosi 600 zł. Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku negatywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłat można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy:

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat