Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego.

Etap III

Rozmowy z Kandydatkami/Kandydatami na studia, mające na celu poznanie predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów (prezentacja przykładowych prac plastycznych lub/i przykładowych prac z zakresu charakteryzacji/kostiumografii, jeśli Kandydatka/Kandydat już takie posiada).

Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu rekrutacji zostaną przekazane Kandydatkom/Kandydatom drogą mailową lub telefoniczną przez pracowników Biura Organizacji Studiów.

Konkurs na Portfolio artystyczne

 

W ramach wsparcia procesu rekrutacji, Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi Konkurs na Portfolio artystyczne, który polega na umieszczeniu przez Kandydata w swoich social mediach prac artystycznych z oznaczeniem Uczelni.
Udział w konkursie jest dobrowolny.

Regulamin Konkursu na Portfolio artystyczne
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
 

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia licencjackie (I stopnia) powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. w oryginale świadectwo maturalne wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub opatrzone apostille;
 2. oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski wykonany przez tłumacza przysięgłego;
 3. podanie o przyjęcie na studia/ankieta osobowa;
 4. jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego:
  ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 5. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczonej notarialnie albo oświadczenie, że cudzoziemiec przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 6. skierowanie, w przypadku cudzoziemców skierowanych do kształcenia w Uczelni na podstawie odrębnych umów;
 7. podpisane imieniem i nazwiskiem dwie aktualne fotografie w rozmiarze 35mm x 45mm;
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej (wpisowego).
 9. oświadczenie o aktualnym adresie zameldowania lub miejscu stałego pobytu
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa RODO.
 11. Do okazania na miejscu w celu weryfikacji paszport oraz wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski.

Świadectwa maturalne uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane.
Apostille Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Legalizacja Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2024/2025 obowiązuje następująca opłata związana z rekrutacją:

Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od trybu studiów i wynosi 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłaty można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy: Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A.
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia:

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w WSA w Warszawie

Przyjęcie zmian do Uchwały 03/06/23 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w WSA w Warszawi

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2021/2022 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 w WSA w Warszawie

Zobacz również:

Uchwała i Regulamin w sprawie zasad organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie