Szkolenia dla kadry Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Artystyczną w Warszawie w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 87 900,00 zł, natomiast kwota dofinansowania: 85 234,00 zł

Termin realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.03.2019

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznej 30 przedstawicieli kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie poprzez kompleksowe przeszkolenie w zakresie  innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, zarządzania informacją.

Uczestnikami projektu jest kadra dydaktyczna WSA posiadająca stopnie magistra, doktora i profesora z różnych grup wiekowych, z różnym doświadczeniem dydaktycznym.

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (szkolenia „Thinking by doing”, “Design Thinking w WSA”),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia (szkolenie „Bazy danych w procesie kształcenia”),
  • zarządzania informacją (szkolenie „Zarządzanie informacją w procesie kształcenia”).

Regulamin projektu – pobierz

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Efekty projektu:
Dzięki realizacji projektu powstanie 30 zmodyfikowanych programów przedmiotów przy wprowadzeniu zmian w formie zajęć oraz użyciu elementów e-learningowych, wykorzystaniu zasobów Internetu i elektronicznych baz danych.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa
tel. (22) 621 39 65
e-mail: projekty@wsa.art.pl


Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie poprzez świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczości.
Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2020r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 215 725,00 zł, natomiast kwota dofinansowania – 209 252,00 zł

Wsparcie w projekcie realizowane będzie przez pracowników Akademickiego Biura Karier.

Na projekt składają się działania skierowane do studentów WSA jak i pracowników Akademickiego Biura Karier.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z zakresu:

  • poradnictwa zawodowego;
  • zakładania własnej działalności gospodarczej;
  • kształcenia przedsiębiorczości.

Ponadto Uczelnia zorganizuje Targi Pracy, gdzie zaprezentują się WUP, NGO lub organizacje pracodawców.

Regulamin projektu – pobierz

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Efekty projektu:
Efektem projektu będzie odpowiednio przygotowany do wejścia na rynek pracy student, znający swoje mocne strony i umiejący odpowiednio zaprezentować się przed pracodawcą, tak aby uzyskać zatrudnienie. Wsparcie udzielone w projekcie przedłoży się na dobre przygotowanie podczas rozmów kwalifikacyjnych, odpowiednie wyszukanie ofert pracy lub decyzje o założeniu działalności gospodarczej. Przeszkoleni pracownicy ABK zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu doradztwa, którą to podzielą się ze studentami.

Data zakończenia projektu: 30.04.2021 r. 

Kontakt:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa
tel. (22) 621 39 65
e-mail: projekty@wsa.art.pl


Miejsce wydarzenia: Biennale Sztuki w Wenecji
Tytuł wydarzenia: Pokaz performance: Archetypy i symbole. Nieograniczoność formy w ograniczeniu koloru. Wenecjanki – tradycja, a inspiracja.
Data wydarzenia: 25-ty września 2019 r.

WSA zrealizowała projekt NAWA Nowoczesna Promocja Zagraniczna PPI/NPZ/2018/1/00099/U/001, WSA przygotowała pokaz – performance Archetypy i Symbole. Nieograniczoność formy w ograniczeniu koloru na 58 Biennale w Wenecji w 2019r.

Na Biennale swoje prace prezentowały studentki WSA pod nadzorem dydaktycznym wykładowców i  praktyków, wszyscy aktywnie wzięli także udział w wystawie, zwiedzając poszczególne ekspozycje na terenie biennale. Na pokaz WSA zaprosiła wiele osobistości i przedstawicieli świata kultury, między innymi Ambasador Polski we Włoszech – Panią Annę Marię Anders, Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki – Hannę Wróblewską.

Na pokaz zaproszono 2 uczelnie zagraniczne z Barii, Panią Giusy Petruzzeili Docenta dell Accademia di Belle Arti di Bari Giornalista, Annę Bianco. Ponadto w ramach działań promocyjnych WSA rozpoczęła współpracę z uczelnią z Bari.

Zatrudnionym w ramach projektu 3 międzynarodowym partnerom udało się zrekrutować 14 osób obcokrajowców, co wpłynęło na zwiększenie mobilności i podniosło jej wskaźnik oraz stworzyło szanse na podniesienie jakości kształcenia w ramach różnorodności kulturowej.

Pokaz obejrzało 1144 widzów. Po zakończeniu pokazu odbyła się sesja zdjęciowa pod Polskim Pawilonem a później kolejna sesja na terenie Wenecji. W dniach 25,26.09.2019 odbyły się 2 dodatkowe sesje zdjęciowe. Po powrocie zamieszczono informacje na stronie uczelni a także w mediach społecznościowych; na Facebooku i Instagramie. Zaprezentowano także film studentów WSA na kanale YouTube, który w pierwszych 3 tygodniach wyświetlania uzyskał do 30.10.2019 – 3796 odsłon.

Założenia projektu: 

dr Agnieszka Woch

Linia kreatywna projektu nosi tytuł: „Archetypy i Symbole. Nieograniczoność formy w ograniczeniu koloru” i w założeniu koncepcyjnym odnosi się do poszukiwania równowagi we współczesnej kulturze. Jest także elementem promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej  i odniesieniem się do uniwersalności sztuki jako środka wyrazu w komunikacji.

Pytaniem wyjściowym jest to, jak w kulturze nadmiaru dążyć do zachowania harmonii aby piękno mogło być wyeksponowane i dostrzeżone przy docenieniu kunsztu  rzemiosła, w podkreśleniu formy i rękodzieła, w poszanowaniu dla każdego detalu, za którym stoi historia kultury, historia sztuki a także trendy określające naszą przyszłość, jako tych którzy kreują codzienność uszytą na miarę, jak marzenia człowieka o świecie pełnym równowagi i harmonii, potrzebnym aby lepiej żyć w świecie różnorodności z szacunkiem do siebie nawzajem ze zwróceniem się w stronę humanizmu, wartość ludzkiej jednostki, możliwości kreacji i twórczości w odniesieniu do etycznych i estetycznych wartości.

 


Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie przystąpiła do przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, ogłoszonego Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia WSA Warszawa dokonała zakupu dysku sieciowego służącego bezpiecznej wymianie danych w chmurze pomiędzy wykładowcami, pracownikami uczelni oraz studentami, zakupu, instalacji i konfiguracji chmury, audytu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz komputerów do  zajęć zdalnych , a także zakupu laptopów do pracowni dydaktycznych w celu wsparcia kształcenia na odległość.

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 39 956 zł, słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych (00/00).  Całkowita wartość przedsięwzięcia , to 39 956 złotych.

 


Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie przystąpiła do realizacji Zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych” zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem realizacji zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów i wyeliminowanie różnic w przygotowaniu do odbywania studiów na realizowanym kierunku, które zostały spowodowane epidemią COVID-19 oraz pogłębienie wiedzy z przedmiotów w zakresie wymaganym do odbycia studiów na kierunku. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie organizuje i realizuje w tym celu zajęcia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę z zakresu teorii i praktyki malarstwa na kierunku Malarstwo.

Zadanie realizowane jest w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r.

Na realizację działań związanych z Zadaniem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 12 600 zł (dwanaście tysięcy sześćset złotych). Całkowita wartość zadania, to 12 600 złotych.