Szkolenia dla kadry Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Artystyczną w Warszawie w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 87 900,00 zł, natomiast kwota dofinansowania: 85 234,00 zł

Termin realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.03.2019

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznej 30 przedstawicieli kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie poprzez kompleksowe przeszkolenie w zakresie w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, zarządzania informacją.

Uczestnikami projektu jest kadra dydaktyczna WSA posiadająca stopnie magistra, doktora i profesora z różnych grup wiekowych, z różnym doświadczeniem dydaktycznym.

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (szkolenia „Thinking by doing”, “Design Thinking w WSA”),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia (szkolenie „Bazy danych w procesie kształcenia”),
  • zarządzania informacją (szkolenie „Zarządzanie informacją w procesie kształcenia”).

Regulamin projektu – pobierz

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Efekty projektu:
Dzięki realizacji projektu powstanie 30 zmodyfikowanych programów przedmiotów przy wprowadzeniu zmian w formie zajęć oraz użyciu elementów e-learningowych, wykorzystaniu zasobów Internetu i elektronicznych baz danych.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa
tel. (22) 621 39 65
e-mail: projekty@wsa.art.pl


Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie poprzez świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczości.
Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2020r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 215 725,00 zł, natomiast kwota dofinansowania – 209 252,00 zł

Wsparcie w projekcie realizowane będzie przez pracowników Akademickiego Biura Karier.

Na projekt składają się działania skierowane do studentów WSA jak i pracowników Akademickiego Biura Karier.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z zakresu:

  • poradnictwa zawodowego;
  • zakładania własnej działalności gospodarczej;
  • kształcenia przedsiębiorczości.

Ponadto Uczelnia zorganizuje Targi Pracy, gdzie zaprezentują się WUP, NGO lub organizacje pracodawców.

Regulamin projektu – pobierz

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

Efekty projektu:
Efektem projektu będzie odpowiednio przygotowany do wejścia na rynek pracy student, znający swoje mocne strony i umiejący odpowiednio zaprezentować się przed pracodawcą, tak aby uzyskać zatrudnienie. Wsparcie udzielone w projekcie przedłoży się na dobre przygotowanie podczas rozmów kwalifikacyjnych, odpowiednie wyszukanie ofert pracy lub decyzje o założeniu działalności gospodarczej. Przeszkoleni pracownicy ABK zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu doradztwa, którą to podzielą się ze studentami.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa
tel. (22) 621 39 65
e-mail: projekty@wsa.art.pl