Dodano

„Magia Japońskiego Anime”

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Magia Japońskiego Anime”

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest organizatorem konkursu plastycznego „Magia Japońskiego Anime”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy artystycznej – szkicu, rysunku lub obrazu przedstawiających postaci lub świat japońskiego Anime.

Prace należy przesłać na adres wsa@wsa.art.pl lub składać osobiście do 20 maja 2019 r. w Sekretariacie Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, ul. Siennicka 6A, 04-005 Warszawa.

 

 „MAGIA JAPOŃSKIEGO ANIME”

REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu plastycznego „Magia Japońskiego Anime” jest Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Siennickiej 6, 04-005 Warszawa.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swojego talentu oraz popularyzacja japońskiej sztuki Anime w Polsce.

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 20 kwietnia do 20 maja 2019 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i  III szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

PROCEDURA KONKURSOWA

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy artystycznej przedstawiającej świat japońskiego Anime.
 2. Uczniowie wykonują pracę w dowolnej technice tj. szkic, rysunek, malarstwo, pastel, grafika, kolaż (z wyłączeniem technik nietrwałych, np. plastelina, materiały sypkie).
 3. Organizator ustala maksymalny format pracy na 15/21 cm.
 4. Organizator określa termin składania lub przesyłania prac w Warszawskiej Szkole Artystycznej w Warszawie do dnia 20 maja 2019 r. W razie przesyłania prac pocztą za termin złożenia pracy uznaje się datę otrzymania pracy przez Organizatora.
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła.
 6. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora. Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 7. Prace ocenione będą przez komisję powołaną przez Organizatora.
 8. Kryteria oceny prac będą następujące:
  1. utrzymanie stylu Anime,
  2. pomysłowość i nowatorstwo,
  3. wyraz artystyczny pracy,
  4. estetyka wykonania.
 9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania wystawy pokonkursowej.
 11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 12. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 13. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
 14. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmian
  w regulaminie.
 15. Zastrzeżenia prawne:
  1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), do celów niniejszego konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
  2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Wyższą Szkołę Artystyczną w Warszawie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez WSA w Warszawie.
  3. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji WSA w Warszawie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

 

Aktualności